Ir o contido principal

Aviso Legal

1. Propiedade Intelectual
 
O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen na web de manuelrodriguezlopez.org están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor desta empresa e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito de manuelrodriguezlopez.org
 
O usuario que visite a páxina única e exclusivamente pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por manuelrodriguezlopez.org
 
manuelrodriguezlopez.org velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.
 
2. Comunicados

 
manuelrodriguezlopez.org comprométese a non REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico.
 
3. Uso da páxina web
 
1.- manuelrodriguezlopez.org non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web de manuelrodriguezlopez.org e/ou no uso das informacións contidas en leste.
 
2.- manuelrodriguezlopez.org non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta páxina web e dos programas que incorpora. As ligazóns (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web manuelrodriguezlopez.org, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control da entidade; manuelrodriguezlopez.org non se fai responsable nin da información contida nestes nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.
 
3.- manuelrodriguezlopez.org non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan na páxina web manuelrodriguezlopez.org. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitud do contido das ligazóns ás páxinas web ás que poida accederse desde manuelrodriguezlopez.org.
 
4.- manuelrodriguezlopez.org non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, as miniaplicacións de Xava e os programas Active X), procreados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.
 
5.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, ligazóns (Links) e hipertexto incluídos no sitio web de manuelrodriguezlopez.org
 
4. Política de Privacidade
 
manuelrodriguezlopez.org cumpre coa normativa vixente establecida na Lei 15/1999 de Protección de datos de carácter persoal, LOPD, e demais lexislación que a desenvolve.
 
Con carácter previo, ponse de manifesto que para o acceso a determinada información e contido, o Usuario deberá previamente darse de alta como tal, debendo aceptar na forma establecida no mesmo, de acordo coa  LOPD, o tratamento dos seus datos persoais, para poder ser incorporado ao noso ficheiro.
 
manuelrodriguezlopez.org comprométese a cancelar  os datos persoais cando deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal foron recollidos a través do formulario habilitado para ese efecto e a atender ás peticións de información solicitadas polo Usuario, sendo o responsable do tratamento manuelrodriguezlopez.org Doutra parte infórmase os Usuarios do uso de cookies para obter información e realizar análises estatísticas sobre o uso do noso sitio web. As cookies que utiliza manuelrodriguezlopez.org son anónimas e non se refiren aos datos persoais do Usuario nin se pode acceder a través das mesmas a datos do disco duro do Usuario. A identidade do Usuario nunca é inserida directamente na cookie e por tanto non se lle pode identificar.  
 
O protocolo utilizado trátase dun protocolo sen estado, o que significa que se carece de medios para relacionar a información concernente a unha petición con outra petición anterior ou posterior. Este protocolo non coñece á persoa a quen está enviando unha páxina nin cantas páxinas púidolle enviar, mesmo aínda que nos conectaramos escasamente algúns segundos antes, xa que cada petición da páxina procésase independentemente.